Podmínky ochrany osobních údajů - GDPR

 

I. Základní ustanovení

1.      Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Pola Fashion, s.r.o., IČO: 04717473, DIČ: CZ04717473, se sídlem Na Vyhlídce 2582, 73801 Frýdek-Místek, Česká republika, zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka  (dále jen: „Správce“).

2.      Kontaktní údaje Správce jsou adresa: Na Vyhlídce 2582, Frýdek-Místek, Česká republika, email: info@polacosmetics.cz,
tel.: +420739485550.

3.      Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4.      Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

5.      Podmínky a vztahy neupravené v těchto Podmínkách ochrany osobních údajů se řídí právním řádem České republiky především příslušnými ustanoveními právních předpisů: zákon na ochranu osobních údajů, občanský zákoník, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

 

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1.      Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které Správce získal na základě plnění vaší objednávky (dále jen "Smlouva").

2.      Správce zpracovává Vaše identifikační, kontaktní a doplňující údaje nezbytné pro plnění Smlouvy.

 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1.      Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

1.1.   plnění smlouvy mezi Vámi a Správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

1.2.   oprávněný zájem Správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

1.3.   Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

2.      Účelem zpracování osobních údajů je

2.1.   vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (především jméno a adresa, kontakt, případně identifikace společnosti), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany Správce plnit,

2.2.   zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3.      Ze strany Správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

IV. Doba uchovávání údajů

1.      Správce uchovává osobní údaje

1.1.   po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

1.2.   po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15  let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. 

2.      Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů Správce osobní údaje vymaže.

 

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé Správce)

1.      Příjemci osobních údajů jsou osoby: 

1.1.   podílející se na dodání zboží, služeb či realizaci plateb na základě smlouvy,

1.2.   zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,

1.3.   zajišťující marketingové služby,

1.4.   zajišťující ekonomické, právní a poradenské služby v souvislosti s naplněním účelu Smlouvy.

1.5.   Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

2.      Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

VI. Vaše práva

1.      Za podmínek stanovených v GDPR máte:: 

1.1.   právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

1.2.   právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

1.3.   právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

1.4.   právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,

1.5.   právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,

1.6.   v případě uděleného souhlasu se zpracováním osobních údaju, právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo uvedený email Správce těchto podmínek.

2.      Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1.      Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2.      Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména hesla, antivirové programy, šifrování,  uzamykatelné a oddělené prostory.

3.      Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1.      Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2.      S těmito podmínkami souhlasíte také zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3.      Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky jsou platné a účinné ode dne 8.2.2024.